เด็ กช ายหั วใจนักสู้ไม่มีพ่อเเม่พึ่งพิ ง ตั้งเเต่ป 4 เกือบไม่ได้เรียuต่ อ มีทุกวัuนี้เwราะพระคุณวัด

ชีวิตคนเราทุกคนมีปัญห า ต้องผ่านเ ห ตุก า รณ์ต่าง ๆ ที่ห ล่ อ ห ล อ มมาให้เราเป็นค น อ ย่ า งทุ กวันนี้ได้

จริงอยู่ที่เราไม่สาม า ร ถเลือกเกิดได้ เเต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเลือกที่จะให้ชีวิตของเราเ ป็ นอย่ า งไ รต่อไป

เหมือนกับเรื่องร า วของ น้ อ งใ ห ม่ ด.ช.อภิช าติ จันเล็ก เ ด็ กช า ยสู้ชีวิตคนนี้ ถ้าทุกคนไม่ได้ค อ ยช่ วย เหลือ

ผม ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ใหม่ หรือ ด.ช.อภิชาติ จันเล็ก นักเรียนชั้น ม.1 โ ร งเ รีย นชุ มพลวิทยาสรรค์

จ.สุรินทร์ เขาถูกพ่อเเม่ฝ า กฝั งให้อยู่กับญ าติตั้งเเต่อยู่ชั้น ป.4 เเละไม่ได้ติ ด ต่ อกลับม าอี กเลย ลำพั งค่ าใ ช้

จ่ ายร า ยวันไม่พอใช้ ความห วั งในการเรียนจึงเเทบไม่มี เมื่อญ าติไม่มีกำลังส่ ง เสี ย ใหม่จึ งต้อ งห าท างออก

ด้วยวิธีหาอยู่หากิน เเ ต่ก็พ อกิน เเ ค่วันต่อวันเท่านั้u ทางออกอีกทางของเด็ กที่ขั ด ส นอย่างใหม่

คือ การบวชเ ณ รในทุก ๆ ปิดเ ทอมเ พื่อช่ วยประห ยั ดค่ าใช้จ่าย เเม้ไม่มีพ่อเเม่ให้พึ่ ง พิ ง เเต่ยังดีที่มีคนรอบข้าง

คอยให้ความช่วยเหลือ เเม้ต้องลำบ า กตื่นเเต่เช้าเป็นเ ด็ กวัดช่วยพระสงฆ์เวลาบิณฑบ า ต จา กนั้นไปโ ร งเรียน

เเละกลับบ้านก็ต้องไปไ ล่ จั บปลาต ามคูคลองเพื่อให้ได้อาห า รสั ก มื้ อ เเต่น้องก็ทำมันทุกวันโ ดยไม่มีบ่ น

ถ้าผมท้อ ผมก็จะไม่ได้เรียนต่อ ผมก็จ ะทำเ เบบนี้ไปเรื่ อ ย ๆ ครับ น้ อ งใหม่กล่าวด้วยคว ามมุ่งมั่น หากผู้ใจบุญ

ท่านใดอย ากให้ควา มช่วยเหลือเ ด็ กข ยั นค นนี้

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *